fbpx

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กำหนดการรับสมัคร

 • กรอกข้อมูลการสมัคร : 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 64
 • ชำระเงินค่าสมัคร : 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 12 มิถุนายน 64
 • รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 13 – 17 มิถุนายน 64

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 3. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบและมีความสนใจ ถนัดในสาขาที่เรียน
 5. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 6. มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์พระประมุข

คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • แผนการเรียน , GPAX ตามกำหนดของคณะนั้นๆ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 4 – 10)
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://reg.psru.ac.th/reg2018/

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 64

PANOT

PANOT

Related post