fbpx

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 64


โครงการที่ 1

 • โควตาเรียนดี
 • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
 • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
 • เกณฑ์พิจารณา : ตามวุฒิที่กำหนด (เพิ่มเติมในระเบียบการรับสมัคร)
 • เปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

โครงการที่ 2

 • โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เกณฑ์พิจารณา : ตามวุฒิและเกณฑ์ที่กำหนด (เพิ่มเติมในระเบียบการรับสมัคร)
 • เปิดรับสมัคร : 11 – 31 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

PANOT

PANOT

Related post