fbpx

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.nu.ac.th/index.php

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 64


โครงการที่ 1

 • โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข
 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 64
 • รับจำนวน 5 ที่นั่ง
 • คะแนนที่ใช้พิจารณา : GAT ตอน 1 15% , GAT ตอน 2 15% , PAT1 20% , PAT2 50%
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

โครงการที่ 2

 • โครงการรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษา
 • คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 64
 • รับจำนวน 3 ที่นั่ง
 • คุณสมบัติ : ผู้สมัครไม่ถือสัญชาติไทยและสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

PANOT

PANOT

Related post