fbpx

ค่าย “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7 (ออนไลน์)

 ค่าย “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7 (ออนไลน์)

คำอธิบายกิจกรรม
โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์)

หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การใช้ภาษาจึงเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์  การเขียน  การพูด  และการดู รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นแล้ว จะทำให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อื่นจะดำเนินได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานและสร้างสรรค์ภาษาไทย จึงร่วมกันจัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 7 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านหนังสือควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการคิดการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

การอ่านหนังสือทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจะช่วยสร้างเสริมความรู้ของเยาวชนให้ลึกซึ้ง รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และก่อให้เกิดปัญญาที่กล้าแกร่ง นอกจากนี้ ขณะที่อ่านหนังสือนั้นเยาวชนจะได้เรียนรู้แบบอย่างของภาษาไทยอันรุ่มรวยละเมียดละไม ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาให้สง่างามยั่งยืนสืบไป

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้บูรณาการทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยผ่านการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยด้วยความภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งปวง พร้อมเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญที่ฝึกให้เยาวชนสามารถทำร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
เกิดมิตรภาพ สังคมใหม่ ๆ ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน ซึ่งเหล่านี้มาจากกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

** จากสถานการณ์ในปัจจุบันจึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงเยาวชนในทุก ๆ พื้นที่ได้มากขึ้น ถือเป็นนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้ ผสมผสานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังคงวัตถุประสงค์ของธนาคารกรุงเทพที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้และสร้างสรรค์งานวรรณกรรม พร้อมทั้งให้เยาวชนปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 • ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6
 • ระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
 • เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมในการวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ผู้สนับสนุนโครงการฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ปี 2564
 • ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1-6
 • บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ“อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น มือถือ,แท็บเล็ต,คอมพิวเตอร์ ฯ และอินเทอร์เน็ตที่เสถียร
 • เป็นผู้มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตัดสินเป็นวิทยากร

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ

 • เลือกอ่านหนังสือที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งต้องเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยอาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีก็ได้ เช่น สารคดีแนวต่าง ๆ / กวีนิพนธ์ / นวนิยายคลาสสิก
 • เขียนบทวิจารณ์ 1 เล่ม ต่อหนังสือที่เลือกอ่าน ในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล ต่าง ๆ โดยจะให้ผู้สมัครเลือกหนังสือจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพื่อเขียนบทวิจารณ์ส่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 • รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างปี 2545 – 2563
 • รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
 • รางวัลพานแว่นฟ้า
 • รางวัลชมนาด ครั้งที่ 1-9

รายละเอียด

 • มีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16 points
 • วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ
 • เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์

การส่งไฟล์บทวิจารณ์

 • ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships
 • ส่งบทวิจารณ์พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย

วิธีการส่ง
ส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์พร้อมทั้งถ่ายเอกสารหนังสือที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม แนบมายังที่ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสาร ภายในเวลา 24.00 น. ของ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 และโดยพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ภายในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์ : 10 พ.ค. – 31 ก.ค. 64
 • คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท : 1 – 31 ส.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน ทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com : ภายใน ก.ย. 64 และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียม
 • เข้าค่ายฯ เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ผ่าน ZOOM : ภายใน ต.ค. 64

ทุนรางวัล
ทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท

เงื่อนไขในการรับทุนรางวัล

 • ทุนรางวัลจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี
 • ผู้ได้รับทุนรางวัลควรเป็นผู้อุทิศตนและสนับสนุนวัฒนธรรมการเขียนงานวิจารณ์

หมายเหตุ

 • คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายกำหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 • การตัดสินของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็นอันสิ้นสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญให้ชำนาญมากขึ้น
2. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณ์ ให้แยบคายยิ่งขึ้น
3. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
4. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาศิลปะการเขียนภาษาไทยให้สละสลวยยิ่งขึ้น
5. โครงการฯ ได้สร้างเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในหมู่เยาวชน
6. โครงการฯ ได้สร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
7. เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยมากขึ้น
8. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับมิตรภาพใหม่ ๆ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจากการทำกิจกรรม
9. โครงการได้ส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุด

กรรมการ
กรรมการรอบคัดเลือก (ที่ต้องทำหน้าที่อ่านต้นฉบับของเยาวชนที่ส่งมา เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 100 ท่าน

 • ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง
 • ผศ.อัคคภาค เล้าจินตนาศรี
 • คุณกรกฎา บุญวิชัย

กรรมการรอบตัดสิน เป็นอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน (คัดเลือกให้เหลือ 40 ท่านสุดท้าย เพื่อเข้าค่ายฯ)

 • คุณเนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์
 • คุณชมัยพร แสงกระจ่าง
 • คุณวีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
 • คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณศิริรัตน์ สุ่นสกุล e-mail : [email protected]
มือถือ 099 246 1915
คุณกนกอร นนทสวัสดิ์ศรี e-mail : [email protected] มือถือ 089 926 3290

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
222 อาคารบุษราคัม เทอเรส สาย 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 2แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02 448 0312, 02 448 0658-9 โทรสาร 02 448 0393

รูปแบบของกิจกรรม

 • กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom

วันที่จัดกิจกรรม

 • ภายในตุลาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย / ปริญญาตรี

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

จัดโดย

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่

 • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th
Aonporn J.

Aonporn J.

Related post