fbpx

TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มวล.

 • เปิดรับสมัคร : 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : ติดตามได้ในประกาศแต่ละสำนักวิชา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 8 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64

คณะที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มวล.

1. สำนักวิชาการจัดการ

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ

10. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

14. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ

15. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://entry.wu.ac.th

สมัครผ่านเว็ปไซต์ : https://entry.wu.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 64

PANOT

PANOT

Related post