fbpx

TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

 TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มพ.

 • เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 4 พฤษภาคม 64
 • ตรวจร่างกาย (เฉพาะบางสาขาวิชา) : 4 – 6 พฤษภาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 7 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 พฤษภาคม 64

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มพ.

1. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 • เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 64
 • คณะที่เปิดรับสมัคร
  • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาลัยการศึกษา
 • เปิดรับสมัครรวม 4,235 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น

 • เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 64
 • คณะที่เปิดรับสมัคร
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • รับจำนวน 5 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : http://admission.up.ac.th/

สมัครผ่านเว็ปไซต์ : http://admission.up.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 64

PANOT

PANOT

Related post