fbpx

TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา

 TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มบ.

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 1 – 2 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 14 พฤษภาคม 64

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มบ.

1. โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 9 เมษายน 64
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • รวมคณะ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 24 มีนาคม 64
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • คณะแพทยศาสตร์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2)

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • รวมคณะ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ (ครั้งที่ 2)

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • รวมคณะ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (มีทดสอบปฏิบัติ)

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • คณะดนตรีและการแสดง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • รวมคณะ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : http://regservice.buu.ac.th/

สมัครผ่านเว็ปไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64

PANOT

PANOT

Related post