fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แพทย์ , เภสัช , พยาบาล)

 TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แพทย์ , เภสัช , พยาบาล)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • แนบเอกสารการสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ 3 พฤษภาคม 64
 • การตรวจสุขภาพร่างกาย 4-5 พฤษภาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 64
 • แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษา 7-8 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา(ระบบ TCAS) 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 10-11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS 12-13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 64
 • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15-22 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • รับสมัคร 25 มกราคม – 31 มีนาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 3 เมษายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 7 เมษายน 64
 • แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษา 7-8 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา(ระบบ TCAS) 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 10-11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS 12-13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 64
 • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15-22 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 วิธีรับตรงรอบโควตาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ใช้คะแนน gat และ PAT2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร (500 บาท) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 31 มีนาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 3 พฤษภาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 64
 • แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษา 7-8 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา(ระบบ TCAS) 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 10-11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS 12-13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 64
 • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15-22 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • รับสมัคร 25 มกราคม – 31 มีนาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 7 เมษายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 9 เมษายน 64
 • แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษา 9-20 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา(ระบบ TCAS) 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 10-11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS 12-13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 64
 • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15-22 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สมัครผ่านเว็บไซต์ : http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ขอบคุณข้อมูล : http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 64

PANOT

PANOT

Related post