fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตา และ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 TCAS64 รอบ 2 โควตา และ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มทส.

 • เปิดรับสมัคร : 10 มีนาคม – 17 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ
 • สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 มทส.

 • เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 และ 3 มทส.

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สำนักวิชาภูมิสารสนเทศ
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 • นวัตกรรมฯ (นานาชาติ)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • บูรณาการฯ (นานาชาติ)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

เช็กข้อมูลได้ที่นี่ !

 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 2 โควตา มทส. : คลิก
  • ใช้คะแนนวิชาสามัญ
 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 มทส. : คลิก
  • ใช้คะแนนวิชาสามัญ
 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 มทส. : คลิก
  • ใช้คะแนน GPAX , O-NET , GAT , PAT

ขอบคุณข้อมูล : http://sutgateway.sut.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 64

PANOT

PANOT

Related post