fbpx

Petro Online Episode 5

 Petro Online Episode 5

1. ชื่อโครงการ

“ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2564-2565/1/5 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)”

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2564-2565/1/5 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ที่กำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 รับจากผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่วนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รับจากผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด ตามแนวนโยบายของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS รอบ 2 ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี) และเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา

นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมผลงาน (Portfolio) ตามผลการประเมินความสามารถหรือความถนัดทางวิชาชีพตามข้อกำหนดของสาขาวิชา เพื่อใช้ในการยื่นสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ตามข้อกำหนดของสาขาวิชา)

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ สำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

4. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม

นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563 จำนวนประมาณ 70 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563 ในประเทศไทย (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 รับจากผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่วนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รับจากผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด)
 3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
 5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
 6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเฉพาะ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

5. การรับสมัคร

 1. รับสมัคร และจัดส่งหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2564-11 กุมภาพันธ์ 2564
  1. ขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มจาก QR-CODE และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
  2. ให้ส่งใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : พ ที่แสดงผลการเรียน (สำหรับ ม.5 ใช้ผลการเรียน 3 เทอม สำหรับ ม.6 ใช้ผลการ เรียน 5 เทอม) ทาง E-mail : [email protected] และรอการแจ้งผลตอบกลับทาง E-mail ภายใน 2 วันทำการ
  3. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามเลขที่บัญชีที่ได้รับแจ้งทาง E-mail และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง E-mail : [email protected]
 2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะประกาศทาง http://www.facebook.com/matsesu พร้อมรับลิงค์เชิญเข้าห้องเรียนทาง E-mail ที่สมัครไว้กับระบบรับสมัคร

6. การเข้าร่วมโครงการ

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.00-16.00 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์

เวลา 16.00-17.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ

เวลา 17.00-18.00 น. ทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่ทำแบบทดสอบภายในเวลาจะไม่ได้รับเกียรติบัตร)

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094 968 8080 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 11 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่จัดกิจกรรม

 • 13 กุมภาพันธ์ 2564 (เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ในช่วงวันที่กำหนด)

จำนวนรับสมัคร

 • 70 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.5 (ทั่วประเทศ) และ ม.6 (เฉพาะในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด ตามที่ระบุในโปสเตอร์รับสมัคร) และมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00 (ม.5 ใช้เกรด 3 เทอม / ม.6 ใช้เกรด 5 เทอม)

ค่าใช้จ่าย

 • 100 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

รูปแบบของกิจกรรม

 • ดูวีดีโอ, ทำแบบทดสอบ

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post