fbpx

รวมข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบ2 รับในรูปแบบโควตา (40 สถาบัน)

 รวมข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบ2 รับในรูปแบบโควตา (40 สถาบัน)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา

 • เปิดรับสมัคร : มหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นผู้กำหนด
 • ประกาศผลการคัดเลือก : มหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นผู้กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นผู้กำหนด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รวม) : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64

รวมข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบ 2

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 22 โครงการ (เปิดรับสมัคร 1 – 12 มีนาคม 64) : คลิก
 • คณะแพทยศาสตร์ (เปิดรับสมัคร 1 – 17 มีนาคม 64) : คลิก

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 • ข้อมูลการรับสมัคร 11 โครงการ : คลิก
 • เปิดรับสมัคร 5 – 25 มีนาคม 64

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ข้อมูลการรับสมัคร 12 โครงการ : คลิก
 • กำหนดรับสมัครแตกต่างกันในแต่ละโครงการ (เริ่ม 22 กุมภาพันธ์ 64)

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 • กำหนดรับสมัครแตกต่างกันในแต่ละโครงการ

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 • กำหนดรับสมัครแตกต่างกันในแต่ละโครงการ (เริ่ม 26 กุมภาพันธ์ 64)

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

7. มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

10. มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

11. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

12. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

13. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

14. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

15. สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

22. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

23. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

25. มหาวิทยาลัยนครพนม

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

26. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

27. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

29. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

30. มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

31. มหาวิทยาลัยพะเยา

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

32. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

33. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

35. มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

36. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

37. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

38. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก

สมัครได้ทาง : เว็ปไซต์สถาบัน

ขอบคุณข้อมูล : เว็ปไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 64

PANOT

PANOT

Related post