fbpx

เชิญชวนผู้สนใจสมัครแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการเเข่งขันในงานครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๒

 เชิญชวนผู้สนใจสมัครแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการเเข่งขันในงานครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๒

“สวนสุนันท์สร้างสรรค์วัจนศิลป์ สู่วาทจินต์พลังแห่งภาษา เสกสรรอักษราต่อต้านทุจริต”

 เชิญชวนผู้สนใจสมัคร แข่งขันความรู้ ความสามารถ เเละทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการเเข่งขันในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๒ “สวนสุนันท์สร้างสรรค์วัจนศิลป์ สู่วาทจินต์พลังแห่งภาษา เสกสรรอักษราต่อต้านทุจริต”

️กิจกรรมการเเข่งขัน

 การเเข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 การเเข่งขันเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ชิงเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 เปิดรับผลงานแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัครได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ 

https://drive.google.com/drive/folders/1-iMvnZnPAPk5LSelSf6hG6vONKTn9rw5?usp=sharing

เปิดรับสมัครผลงาน

 • วันที่ 26 ตุลาคม 2563 – 14 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 9 มกราคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • ประเภทเดี่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ได้แก่ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
  มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้คนละ ๑ ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล
  ชั้นเรียน สถานที่ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และที่ตั้งของโรงเรียนลงในใบสมัครอย่างชัดเจน

ค่าใช้จ่าย

 • ไม่ระบุ

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครมาที่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดโดย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

eventact_01122020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post