fbpx

ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 11

 ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 11

“ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 11” ประกอบด้วยกิจกรรม การจัดอบรมโดยการบรรยาย อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานศาลยุติธรรม ในหัวข้อ อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชน การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาดูงานศาลยุติธรรม การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 5 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่จัดกิจกรรม

  • 25-30 เมษายน 2564 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด (แจ้งให้ทราบภายหลัง)

จัดโดย

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post