fbpx

ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย “สนุกกับชีวิต”

 ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย “สนุกกับชีวิต”

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (THPC) ร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย “สนุกกับชีวิต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และโอกาสเข้าร่วม Workshop กับผู้กำกับชื่อดัง

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้สมัคร สามารถส่งผลงานภาพยนต์สั้น (Short Film) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ
 3. ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไปต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคนๆ ละ 1 ชุด
 4. รูปแบบภาพยนตร์สั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “โรค Hemophilia” ตาม Concept ที่กำหนด
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวเนื้อหาไม่เกิน 5 นาที (รวม Intro และ End Credit) ผู้สมัครต้องผลิตภาพยนตร์รูปแบบของไฟล์ MP4 หรือ .MOV กำหนดให้มีความคมชัดแบบไม่ต่ำกว่าFull HD (1920×1080) สัดส่วนภาพ 16 : 9 โดยไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและรูปแบบการนำเสนอ
 6. กำหนดให้ภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องมีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ชัดเจนเมื่อมีบทพูด
 7. ผลงานที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ,YouTube ,Line ,Instagram เป็นต้น)
 8. ผลงานที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 9. ผู้สมัครสามารถสร้างผลงานโดยสื่อความหมายได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละทีมทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ตลอดจนศีลธรรมและพฤติกรรมอันดีของสังคม
 10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์
 11. กรณีที่ผลงานใดมีกรละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น ทางคณะผู้จัดงานไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 12. ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทยซึ่งสามารถนำไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 13. ผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่ชุดโลโก้ที่คณะผู้จัดกำหนดท้ายเครดิต
 14. คณะผู้จัดงานไม่มีนโยบายสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายในการเดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัล
 15. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการประกวด / ปฏิทิน กิจกรรม

 • ส่ง Story Board พร้อมใบสมัคร (วันที่ 15 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564)
 • ประกาศผลรอบQUALIFIES (วันที่ 23 ม.ค. 2564)
 • กิจกรรม Workshop (วันที่ 31 ม.ค. 2564)
 • ส่งผลงานหนังสั้น (วันที่ 1 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 10 มี.ค. 2564)
 • ประกาศผลรอบตัดสิน (วันที่ 28 มี.ค. 2564)

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
ดาวน์โหลดใบสมัครและกติกา กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่ www.HemophiliaShortFlimContest.co.th พร้อมแนบ Story Board (PDF File)

รางวัลการประกวด

 • เป็นเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • มอบรางวัลให้ 3 ประเภท ประเภทบุคคลทั่วไป, ประเภทอุดมศึกษา, ประเภทมัธยมศึกษา แบ่งเป็นเงินรางวัลดังนี้
  • ประเภทบุคคลทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท
   • รางวัลชมเชยเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท
  • ประเภทอุดมศึกษา
   • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท
   • รางวัลชมเชยเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท
  • ประเภทมัธยมศึกษา
   • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท
   • รางวัลชมเชยเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

หมายเหตุ ผลงานที่ชนะจะถูกนำขึ้นฉายทางสื่อออน์ไลน์ช่องทางต่างๆ*

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์ : 0982876647 และ 0982876648
 • อีเมล์ : [email protected]
 • www.facebook.com/hemophiliashortfilmcontest

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ส่ง Story Board พร้อมใบสมัคร (วันที่ 15 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564)

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • วันที่ 28 มี.ค. 2564

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

จัดโดย

 • ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (THPC) ร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

FINAL_AW_POSTER_A3_HEMOPHILIA

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post