fbpx

ค่ายสะตีมศึกษาเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 “The Unboxed Camp”

 ค่ายสะตีมศึกษาเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 “The Unboxed Camp”

โครงการค่ายสะตีมศึกษาเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 “The Unboxed Camp” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสะตีมศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในค่ายเราได้นำแนวคิดในการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การใช้กิจกรรมเชิงบูรณาการ กิจกรรมกลุ่ม รวมทั้ง Philosphy for Children (P4C) ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ที่เกี่ยวกับ STEAM การคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 16 มกราคม 2564

วันที่จัดกิจกรรม

  • 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี

จัดโดย

  • กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post