fbpx

TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 และ Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 และ Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 มข.

 • เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

เช็กข้อมูลได้ที่นี่ !

 • คุณสมบัติทั่วไป TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 มข.
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ภายในปีการศึกษา 2563
  2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  4. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  5. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา  2564จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ/หรือผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 และ หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) (ในบางคณะ/สาขาวิชา) โดยจะต้องมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาตามที่คณะ/สาขากำหนด
  6. หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 – 5 ข้อใดข้อหนึ่งและหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษาทันที
 • คุณสมบัติเฉพาะ TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 มข. : คลิก
  1. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์
  2. คณะเทคนิคการแพทย์
  3. คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คณะเทคโนโลยี
  5. คณะศึกษาศาสตร์
  6. คณะเภสัชศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  9. คณะเศรษฐศาสตร์
 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 มข. : คลิก
 • คุณสมบัติเฉพาะ TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 มข. : คลิก
  1. คณะเทคนิคการแพทย์
  2. คณะพยาบาลศาสตร์
  3. คณะเทคโนโลยี
  4. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  5. คณะศึกษาศาสตร์
  6. คณะทันตแพทยศาสตร์
  7. คณะเภสัชศาสตร์
  8. คณะวิทยาศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. คณะเศรษฐศาสตร์
  11. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 มข. : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://admissions.kku.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 64

PANOT

PANOT

Related post