fbpx

TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 และ Admission 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รวมทุกวิทยาเขต)

 TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 และ Admission 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รวมทุกวิทยาเขต)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 มก.

 • เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

คุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS64 รอบ 3 มก.

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 7. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 8. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
 9. คุณสมบัติเฉพาะในแต่หลักสูตร ศึกษาได้ในท้ายระเบียบการรับสมัคร

เช็กข้อมูลได้ที่นี่ !

 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 มก. : คลิก
 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 มก. : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://admission.ku.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post