fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตา ม.ธรรมศาสตร์

 TCAS64 รอบ 2 โควตา ม.ธรรมศาสตร์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มธ.

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ : 5 – 18 มีนาคม 64
 • สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ : 6 – 10 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 5 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รวม) : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 19 พฤษภาคม 64

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มธ.

1. โครงการรับในรูปแบบโควตา (Quota)

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. โครงการโควตาพื้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. โครงการนักศึกษาพิการ

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 18 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://www.tuadmissions.in.th/

ขอบคุณข้อมูล : https://www.tuadmissions.in.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64

PANOT

PANOT

Related post