fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (6 โครงการ)

 TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (6 โครงการ)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มฟล.

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 64
 • คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา : PAT , วิชาสามัญ , GPAX , GPA
 • สาขาที่เปิดรับสมัคร : ทุกคณะ/สาขา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์ : 15 พฤษภาคม 64 (mytcas.com)
 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน : 17 – 31 พฤษภาคม 64
 • สมัครผ่านเว็ปไซต์ : https://admission.mfu.ac.th

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มฟล.

1. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 36 สาขาวิชา
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา

 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 34 สาขาวิชา
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการพิเศษรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ

 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 27 สาขาวิชา
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน

 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 30 สาขาวิชา
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 27 สาขาวิชา
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว

 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 21 สาขาวิชา
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

 • สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. โควตา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 • สํานักวิชาแพทยศาสตร์
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. โควตา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

 • สํานักวิชาแพทยศาสตร์
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

 • รวมคณะ
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า

 • รวมคณะ
 • กำหนดการรับสมัคร: 1 – 15 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.mfu.ac.th

ขอบคุณข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 64

PANOT

PANOT

Related post