fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มก. บางเขน

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 2 พฤษภาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 5 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มก. บางเขน

1. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา)

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. โครงการเพชรนนทรี

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. โครงการเด็กไทยสู่สากล

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. โครงการลูกพระพิรุณ

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ 30 จังหวัด)

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 25 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.ku.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : https://admission.ku.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 64

PANOT

PANOT

Related post