fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มศก.

 • สมัครสอบวิชาเฉพาะ (บางคณะ/สาขา) : 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 64
 • เปิดรับสมัคร : 1 – 14 มีนาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 5 – 6 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 102 – 174)

คณะ/โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มศก.

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 102 – 103)

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
 • โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 104 – 105)

3. คณะโบราณคดี

 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 106 – 109)

4. คณะมัณฑนศิลป์

 • โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ
 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
 • โครงการโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ
 • โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 110 – 124)

5. คณะอักษรศาสตร์

 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 125 – 126)

6. คณะศึกษาศาสตร์

 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
 • โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 25 โรงเรียน
 • โครงการสืบสานภาษาไทย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 127 – 134)

7. คณะวิทยาศาสตร์

 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
 • โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (โควตาโรงเรียน)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 135 – 140)

8. คณะเภสัชศาสตร์

 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 141)

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
 • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 142 – 156)

10. คณะดุริยางคศาสตร์

 • โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก หน้า (157 – 161)

11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 162)

12. คณะวิทยาการจัดการ

 • โครงการโควตา 38 จังหวัด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 163 – 168)

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
 • โครงการโควต้าส าหรับนักเรียนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองท างานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 169 – 174)

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://www.admission.su.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.su.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post