fbpx

TCAS64 รอบ2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (23 โครงการ)

 TCAS64 รอบ2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (23 โครงการ)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา จุฬาฯ

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 12 มีนาคม 64
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ : 6 – 7 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 7 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ TCAS64 รอบ 2 จุฬาฯ


โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 จุฬาฯ

1. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปน

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไทย

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปศึกษา

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. โครงการรับนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนใต้

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. โครงการรผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฎยศิลป์

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

14. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

15. โครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร)

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

16. โครงการจุฬาฯ – ชนบท

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

17. โครงการจุฬาฯ – ชนบท (ปอเนาะ)

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

18. โครงการรผลิตทันตแพทยเ์พื่อพื้นที่ขาดแคลนทันตแพทย์ซ้ำซาก (จุฬาฯ – ชนบท)

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

19. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

20. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

21. โครงการส่งเสริมสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ ระดับชาติ-นานาชาติ

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

22. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

23. โครงการร่วมมือการผลิตครูและพัฒนาครู (ทุนเอรวัณ)

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

24. โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สมัครผ่านเว็บไซต์ : http://www.admissions.chula.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : http://www.admissions.chula.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post