fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร

 TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มน.

 • เปิดรับสมัคร : 8 – 18 กุมภาพันธ์ 64
 • ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร และสถานะการชำระเงิน : 21 – 23 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พฤษภาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 7 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รวม) : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th : 17 พฤษภาคม 64

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มน.

1. โครงการรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตภาคเหนือ

 • เปิดรับสมัคร : 8 – 18 กุมภาพันธ์ 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track)
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track)
 • เปิดรับสมัคร : 8 – 18 กุมภาพันธ์ 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อขาวชนบท

 • กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)
 • เปิดรับสมัคร : 8 – 18 กุมภาพันธ์ 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการสำหรับผู้สำเร็การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

 • เปิดรับสมัคร : 8 – 18 กุมภาพันธ์ 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://www.admission.nu.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.nu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post