fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มมส

 • เปิดรับสมัคร : 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 5 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์ : 15 พฤษภาคม 64 (mytcas.com)
 • สมัครผ่านเว็ปไซต์ : https://admission.msu.ac.th/

โครงการ/คณะที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มมส

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เปิดรับสมัคร : 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 64
  • คณะแพทยศาสตร์ : คลิก
  • คณะเภสัชศาสตร์ : คลิก
  • คณะพยาบาลศาสตร์ : คลิก
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ : คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์ : คลิก
  • คณะเทคโนโลยี : คลิก
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : คลิก
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ : คลิก
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ : คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ : คลิก
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ : คลิก
  • คณะการบัญชีและการจัดการ : คลิก
  • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิก
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คลิก
  • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง : คลิก
  • คณะศึกษาศาสตร์ : คลิก
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ : คลิก
  • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ : คลิก
  • คณะนิติศาสตร์ : คลิก
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการรับนิสิตพิการ

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์)

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.msu.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : https://admission.msu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post