fbpx

TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยทักษิณ (4 โครงการ)

 TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยทักษิณ (4 โครงการ)

กำหนดการคัดเลือก TCAS64 รอบ 1 มทษ.

 • เปิดรับสมัคร : 1 ธันวาคม 63 – 13 มกราคม 64
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร : 16 มกราคม 64
 • วันสุดท้ายของการรับเอกสารการรับสมัคร : 18 มกราคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 19 กุมภาพันธ์ 64
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64 (www.mytcas.com)
 • สละสิทธิ์ : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 กุมภาพันธ์ 64
 • ช่องทางการสมัคร : http://entrance.tsu.ac.th/

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มทษ.

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

 • เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 63 – 13 มกราคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

 • เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 63 – 13 มกราคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ

 • เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 63 – 13 มกราคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

 • เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 63 – 13 มกราคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร : http://entrance.tsu.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : http://entrance.tsu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post