fbpx

TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มทส. (พยาบาล – ทันตะ – แพทย์)

 TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มทส. (พยาบาล – ทันตะ – แพทย์)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มทส.

 • รับสมัคร Online : 1 – 10 ธ.ค. 63
 • Upload File เอกสารประกอบการสมัคร : 1 – 10 ธ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พิจารณา Portfolio : 17 ธ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 ธ.ค. 63
 • กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ : 7 ม.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House : 12 ม.ค. 64
 • ส่งผลการตรวจสุขภาพ และตรวจร่างกาย : 13 – 25 ม.ค. 64
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net : 22 – 23 ก.พ. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว : 27 ก.พ. 64
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
 • ประกาศรับสมัคร : คลิก

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มทส.

 • รับสมัคร Online : 1 – 20 ธ.ค. 63
 • Upload File เอกสารประกอบการสมัคร : 1 – 21 ธ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : 2 ก.พ. 64
 • กิจกรรมตรวจร่างกาย : 11 ก.พ. 64
 • กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ : 12 ก.พ. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House : 15 ก.พ. 64
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net : 22 – 23 ก.พ. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว : 27 ก.พ. 64
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
 • ประกาศรับสมัคร : คลิก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มทส.

 • โครงการผลิตแพทยเพิ่มแห่งประเทศไทยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกระทรวงสาธารณสุข
 • รับสมัคร Online / Upload File เอกสารประกอบการสมัคร :
 • มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร :
 • ผู้สมัครทุกคนต้อง [เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร] และผู้สมัครทุกคนจะต้อง [เข้าระบบ เพื่อยืนยันการสมัคร] มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ยืนยันการสมัคร กรณีเอกสารส่งถูกต้องเรียบร้อยทุกรายการ :
  • แนบเอกสารเพิ่มเติม (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) จะต้องแนบเอกสาร
  • เพิ่มเติมและยืนยันการสมัคร
 • มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครที่ส่งเพิ่มเติม : 9 – 11 ม.ค. 64
 • ผู้สมัครที่แนบเอกสารเพิ่มเติมยืนยันการสมัคร : 12 – 13 ม.ค. 64
 • มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครที่ส่งเพิ่มเติม : 14 ม.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร : 15 ม.ค. 64
 • ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี) : 16 – 17 ม.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ และใช้คะแนน BMAT เรียงจากมากไปหาน้อยแยกตามโควตาของแต่ละจังหวัด และแยกตามโครงการในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความในขั้นตอนที่ 2 (หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบรับสมัคร) : 18 ม.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ
  เรียงความในขั้นตอนที่ 2 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ และ
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจร่างกาย : 1 ก.พ. 64
 • ผู้ผ่านการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความ ยืนยัน
  ใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ชำระเงินค่าตรวจร่างกายค่าใช้จ่ายประมาณ
  1,600 บาท/คน : 1 – 3 ก.พ. 64
 • ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี) : 1 – 3 ก.พ. 64
 • ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม กรณีผู้ผ่านการพิจารณา Portfolio มีสิทธิ์สัมภาษณ์และ
  ตรวจร่างกายสละสิทธิ์ : 4 – 5 ก.พ. 64
 • กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย : 10 ก.พ. 64
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์
  กับมหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย : 12 ก.พ. 64
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัคร
  ของมหาวิทยาลัย : 12 – 14 ก.พ. 64
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์กรณีตัวจริงสระสิทธิ์ : 15 ก.พ. 64
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย : 15 – 16 ก.พ. 64
 • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ
  Clearing house ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th : 17 ก.พ. 64
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย http://student.mycas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : 22 – 23 ก.พ. 64
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
 • ประกาศรับสมัคร : คลิก

สมัครผ่านเว็บไซต์ : sutgateway.sut.ac.th

ขอบคุณข้อมูล : sutgateway.sut.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post