fbpx

แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) “Space Experiment Program”

 แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) “Space Experiment Program”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) “Space Experiment Program” ในโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดการสมัคร

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
 2. สมาชิกในทีมจำนวน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน (นักเรียนสามารถอยู่ต่างระดับชั้นและต่างโรงเรียนกันได้ และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถมีชื่ออยู่ได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. ส่งใบสมัครมาที่อีเมล [email protected] หรือ inbox เพจ JAXA Thailand โดย สวทช. ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63
 4. โครงการฯ จัดส่งเมล็ดพันธุ์โหระพา จำนวนทีมละ 40 เมล็ด ให้กับทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนมกราคม 2564
 5. คู่มือการปลูกโหระพา (ภาษาไทย) จัดส่งให้พร้อมเมล็ดพันธุ์ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
 6. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเพิ่มเติมได้เอง เพื่อให้ได้ผลการทดลองในหลายรูปแบบ และสรุปเป็นรายงานส่งมายังโครงการ  หลังจากนั้นจะมีการส่งผลการทดลองปลูกโหระพาบนสถานีอวกาศนานาชาติให้กับนักเรียน เพื่อศึกษาผลการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนสถานีอวกาศ ว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมโครงการ AHiS

 • ปิดรับใบสมัคร 30 ธันวาคม 2563
 • แจกเมล็ดพันธุ์โหระพา ภายในเดือนมกราคม 2564
 • ทดลองปลูกโหระพา เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2564
 • ส่งรายงานผลการทดลอง 30 เมษายน 2564
 • ประกาศผลรางวัลและมอบเกียรติบัตร ภายในเดือนมิถุนายน 2564
 • เผยแพร่ผลการทดลองปลูกโหระพาบนสถานีอวกาศ รอข้อมูลจากทาง JAXA ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลรายงานผลการทดลอง

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ปิดรับใบสมัคร 30 ธันวาคม 2563

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • ประกาศผลรางวัลและมอบเกียรติบัตร ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

จัดโดย

 • สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA)

contest_315

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post