fbpx

เปิดแล้ว! รอบพอร์ต (Portfolio) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TSE ปี 64

 เปิดแล้ว! รอบพอร์ต (Portfolio) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TSE ปี 64

สายวิศวะฯ ห้ามพลาด!! น้อง ๆ คนไหนที่กำลังรอคณะวิศวกรรมศาสตร์ บอกเลยว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ และตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการเปิดรับรอบพอร์ต (Portfolio) ปี 64 ออกมาแล้ว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) มีการรับสมัครทั้งหมด 343 ที่นั่ง ถ้าสนใจรีบจับจองที่นั่งกันได้เลย!!

รายละเอียดโครงการมี ดังนี้ มีทั้งหมด 3 โครงการ

 1. TEP – TEPE รับจำนวน 195 ที่นั่ง
 2. TU – PINE รับจำนวน 38 ที่นั่ง
 3. หลักสูตรปกติ รับจำนวน 110 ที่นั่ง

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 19 มีนาคม 2564

วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์

รายละเอียดโครงการ
 1. TEP – TEPE รับจำนวน 195 ที่นั่ง
  เปิดรับรอบพอร์ต (Portfolio) จำนวน 3 รอบ
  รอบที่ 1 Inter Portfolio (เฉพาะหลักสูตร TEPE เท่านั้น)
  ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ธันวาคม 2563
  จำนวนการรับสมัคร TEPE 35 ที่นั่ง
  รอบที่ 2 TCAS 1.2 Portfolio (ดำเนินการผ่านระบบ TCAS)
  ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  5 –19 มกราคม 2564
  จำนวนรับสมัคร TEPE 30 ที่นั่ง TEP 90 ที่นั่ง
  รอบที่ 3 Inter Portfolio 2
  ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่   1 – 19 มีนาคม 2564
  จำนวนการรับสมัคร TEPE 10 ที่นั่ง TEP 30 ที่นั่ง
คุณสมบัติ

เป็นผู้จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายของชั้นม. 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน และต่างประเทศ

เกณฑ์การพิจารณา
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ไม่กำหนดขั้นต่ำ) และคะแนนภาษาอังกฤษ หรือ
 2. มีคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Standardized test) ใน 3 กลุ่มวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ หรือ
 3. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) ซึ่งนำเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และผลงานกิจกรรม หรือรางวัลการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา/หลักสูตรที่สมัคร และคะแนนภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครโครงการ TEP-TEPE https://tep.engr.tu.ac.th/admission

วิศวกรรมศาสตร์ TSE ธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ TSE ธรรมศาสตร์

 1. TU – PINE รับจำนวน 38 ที่นั่ง
  รอบ 1.2 Portfolio (ดำเนินการผ่านระบบ TCAS)
  ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มกราคม 2564
 • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) จำนวนการรับสมัคร 10 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) จำนวนการรับสมัคร 10 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) จำนวนการรับสมัคร 15 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) จำนวนการรับสมัคร  3  ที่นั่ง
คุณสมบัติ
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ฯ-คณิต หรือ วุฒิปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือ วุฒิกศน.
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร หมวดวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต หมวดคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 3. คะแนน GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 4. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/ หลักสูตรที่สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การพิจารณา
 1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 2. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose
 3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครโครงการ TU-Pine www.tupine.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมศาสตร์ TSE ธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ TSE ธรรมศาสตร์

 1. หลักสูตรปกติ รับจำนวน 110 ที่นั่ง
  รอบ 1.2 Portfolio (ดำเนินการผ่านระบบ TCAS)
  ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มกราคม 2564
 • วิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ 3.00
เกณฑ์การพิจารณา
 1. เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนการไฟฟ้า (เฉพาะผู้ที่สนใจสมัครสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และวมว.) หรือในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 4. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครโครงการหลักสูตรปกติ  https://engr.tu.ac.th/admission

วิศวกรรมศาสตร์ TSE ธรรมศาสตร์

และทั้งหมดนี้คือการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ้าน้อง ๆ คนไหนสนใจ หรืออยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้จากข้อมูลด้านล่าง

Facebook :  https://www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT

Website : https://engr.tu.ac.th/

 โทร :  083-6183410

Line ID : @tse-thammasat

Email : [email protected]

kat pari

pari

Related post