fbpx

รวม 10 คณะ ที่เรียนเกี่ยวกับ ”เกม”

 รวม 10 คณะ ที่เรียนเกี่ยวกับ ”เกม”

“ใครบอกว่าชอบเล่นเกมแล้วจะไม่มีอนาคต?”
“เล่นเกมได้ก็เรียนเก่งได้”
“ติดเกมใครว่าไม่ดี?”

ในปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยได้เปิดกว้างในเรื่องของ “เกม” มากยิ่งขึ้น น้อง ๆ คนไหนที่คิดว่า การเรียนกับเกมเป็นคนละเรื่องกันอยากให้ลองคิดใหม่ ถ้าเราชอบเล่นเกม ก็ลองมาดูกันดีกว่าว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดคณะเกี่ยวกับเกมบ้าง อย่าลืมว่ายิ่งเราได้เรียนในสิ่งที่ชอบ หรือสิ่งที่รัก จะยิ่งช่วยให้เราทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้น ดังนั้นวันนี้ พี่เลยรวบรวมคณะ และข้อมูลคร่าว ๆ เตรียมมาให้น้อง ๆ ได้เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต มาดูกันเลย!!

 

 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาพัฒนาสื่อประสม และเกม
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
  วิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบการพัฒนาสื่อประสมและเกม อัจฉริยะทางธุรกิจ
  .สายงาน
  – นักพัฒนาเกม 
  – นักออกแบบและพัฒนาเว็บ 
  – นักออกแบบ UI/UX
  – นักผลิตสื่อดิจิทัล
  .
  ค่าเทอม 32,000 บาท/เทอม
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/undergrad/multimedia

   

 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
  หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถด้านเทคโนโลยี ศิลปะ และธุรกิจ เพิ่มความรู้ ความสามารถให้เป็น Tech Start – Up ที่มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเกม และสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงในภาคอุตสหกรรม และพัฒนานวัตกรรมจริงได้
  สายงาน 
  – นักพัฒนาเกม
  – นักออกแบบเกม 
  – ผู้ควบคุมงานสร้างเกม
  – นักพัฒนาโมบายเกม 
  – นักพัฒนาเกมออนไลน์ 
  – นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ 
  – นักออกแบบและพัฒนาอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
  – ผู้จัดการเนื้อหาดิจิทัล 
  – นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
  – นักออกแบบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ 
  – นักออกแบบและพัฒนาโลกเสมือนจริงแบบ 3 มิติ
  – ผู้ประกอบการด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 384,280 บาทตลอดหลักสูตร
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bu.ac.th/…/it…/games-and-interactive-media

  .

 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม
  ในวิชาเอกเกม จะเน้นการสร้างสรรคการพัฒนาโปรแกรมเกม เน้นในนักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อสร้างเกมให้เข้าถึงผู้บริโภค นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของเกมในตลาด แนะนำกลับมาพัฒนาให้เกิดชิ้นงาน เพื่อความสร้างสรรค์ และความน่าสนใจ
  สายงาน
  – Games Designer
  – Games Programmer
  – Graphic Programmer
  – Graphic Designer
  – Visual Effect
  – Animation
  – 3D Modelling
  – Flash Action Script
  – Character Designer
  – Technical Artis
  ค่าเทอม 150,000 ตลอดหลักสูตร
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ict.su.ac.th/academic/academic-it-design?fbclid=IwAR0VMxHU15OqGT_oB4Hw4uXjeZZjO3mF9lRjIxZRFQGs-TXKk0o6VrP7_aE

  .

 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  – หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (นานาชาติ)
  – หลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ)
  เรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจำลอง และงานสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ ภายในหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ 1. การจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัล และวิศวกรรม 2. การออกแบบเกม
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจำลอง และเกม นักออกแบบเกม นักพัฒนาเครื่องมือ และเกมเอนจิ้น นักออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่นเกม ผู้จัดการโครงการเกม นักวิจัยสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย นักออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกส์ นักสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
  สายงาน
  – นักออกแบบเลขศิลป์(กราฟิก)  
  – นักออกแบบภาพประกอบ  
  – นักออกแบบเว็บ  
  – นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์  
  – แอนิเมเตอร์ 
  – นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  – นักออกแบบเกม
  – Art Director
  – ผู้อำนวยการสร้าง โปรดิวเซอร์
  – ผู้อำนวยการด้านเทคนิค 
  – ผู้ทำหุ่นจำลอง
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 882,520 บาทตลอดหลักสูตร
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://moodle.tu.ac.th/course/index.php?categoryid=479 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  วิทยาลัยนวัตกรรม และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ อีสปอร์ต
  จริง ๆ ถ้าน้อง ๆ สนใจในเรื่องเกมอยู่แล้วก็คงรู้ว่า อีสปอร์ต คืออะไร แต่เราจะมาอธิบายคร่าว ๆ อีสปอร์ต คือ การแข่งขันวิดิโอเกมที่มีรูปแบบการแข่งที่หลากหลาย และการแข่งจะเป็นรูปแบบของทีม โดยแบ่งเป็นระดับมือสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ
  สาขาวิชานี้อยู่ในส่วนของการบริการธุรกิจ ดังนั้นการเรียนจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทั่วไป หลัก ๆ ที่ต้องเจอ คือ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บัญชี และธุรกิจ ฯ แต่ในส่วนของวิชาที่เกี่ยวกับ อีสปอร์ต โดยตรงจะมีดังนี้ การรู้เบื้องต้นอีสปอร์ต ธุรกิจเกม และกีฬาอีสปอร์ต ทฤษฎีเกม ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจเกม และอีสปอร์ต ฯลฯ จะเห็นว่ามีทั้งวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการ และอีสปอร์ตมาผสมกัน ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่สนใจสายนี้ต้องห้ามพลาด!!
  สายงาน
  – ผู้จัดอีเวนต์กีฬาอีสปอร์ต
  – นักกีฬาอีสปอร์ต
  – ผู้บริหารจัดการทีมอีสปอร์ต
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 116,000 บาทตลอดหลักสูตร
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://cim.ssru.ac.th/home

   

 6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจเกมและ อีสปอร์ต
  เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาด้านการจัดการธุรกิจเกมและ อีสปอร์ต เน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ​ธุรกิจเกม และอีสปอร์ต​ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวคิดต่าง ๆ ที่พร้อมสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศไทยในปัจจุบันที่สุด
  สายงาน
  – ผู้จัดการแข่งขัน
  – ผู้จัดการทีม
  – ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกม
  – นักแคสติ้ง
  – นักวางแผนเกม
  – งานวางแผนธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเกม
  – ผู้ผลิตผ่านสื่อดิจิทัล
  – นักการตลาด
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 150,000 บาทตลอดหลักสูตร
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.utcc.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8…/

   

 7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  คณะดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ และเกม
  จุดเด่นของคณะนี้ คือ พร้อมการันตีเกมที่ดังไกลถึงต่างประเทศจากฝีมือรุ่นพี่ในคณะ!! นั่นก็คือ เกม Hospital Haunted be Lost เป็นเกมแนวสยองขวัญที่มีชื่อเสียงมาก น้อง ๆ คนไหนสนใจห้ามพลาด ผลงานนี้สื่อให้เห็นว่า ที่นี่เขาจริงจังทุกเรื่อง ใครว่าเรื่องเล่นจริงจังไม่ได้ เป็นหลักสูตรที่เข้าใจผู้เรียน พร้อม Uplevel แบบก้าวกระโดด ช่วยให้น้อง ๆ สร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบ การแคสติ้ง การคอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม ครอบคลุมทุกความรู้ด้าน อีสปอร์ต เรียกได้ว่าใครอยากสร้างเกมต้องลองเข้าไปดูข้อมูลของที่นี่เพิ่มเติมได้เลย
  สายงาน
  – นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
  – นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
  – นักออกแบบอินโฟกราฟิก
  – นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
  – ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 150,000 บาทตลอดหลักสูตร
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.spu.ac.th/fac/sdm/th/program/26/

   

 8. มหาวิทยาลัยรังสิต
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  อีกหนึ่งสาขาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาเกม เพื่อสร้างอาชีพในอนาคตทั้งการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาเกม และสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย กราฟิก หรือผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียนั่นเอง
  สายงาน
  – นักวิเคราะห์ และออกแบบเกม 
  – นักพัฒนาเกม 
  – นักพัฒนาสื่อดิจิทัล 
  – นักพัฒนากราฟิก และแอนิเมชันสำหรับ 
  – นักทดสอบเกม 
  – นักพากย์เกม
  – นักกีฬาอีสปอร์ต 
  – นักจัดการแข่งขันกีฬา 
  – นักวิจารณ์เกม 
  – ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต
  – ผู้ประกอบการด้านเกม
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 434,000 บาทตลอดหลักสูตร
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://it.rsu.ac.th/th/

   

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (การพัฒนาเกม)
  ในสาขาเทคโนโลยีมีเดีย (การพัฒนาเกม) จะเน้นตั้งแต่การออกแบบ การสร้าง พัฒนาเกม ทั้งรูปแบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ของเกม เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความครอบคลุม น้อง ๆ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบธุรกิจ สามารถเป็นช่างซ่อมบำรุง หรือผู้ประกอบกิจการ หรือนิทรรศการได้
  สายงาน
  – นักออกแบบ สร้าง และพัฒนาเกม ในรูปแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกม
  – นักประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกม
  – ช่างซ่อมบำรุงเกม ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกม
  – ผู้ประกอบการจัดกิจกรรม นิทรรศการทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์เกม
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 304,500 บาทตลอดหลักสูตร
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.media.kmutt.ac.th/programs/media-technology/ 10. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและการพัฒนาเกม
  จริง ๆ แล้วตามชื่อของสาขาเลย การออกแบบและพัฒนาเกม ดังนั้น ที่นี่จึงเน้นตั้งแต่การเริ่มวาดภาพประกอบ การออกแบบตัวละครดิจิทัล รวมทั้งการออกแบบวัตถุประกอบในเกม จะเห็นว่าเป็นการเรียนที่เก็บรายละเอียดมาก รวมทั้งนักศึกษาจะต้องได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีเสมือนจริง และเทคโนโลยีเสริมต่าง ๆ เช่น AR/VR และนอกจากรู้เรื่องการสร้างการออกแบบแล้ว ยังต้องได้รู้ถึงเรื่องธุรกิจ อีสปอร์ต ด้วย
  สายงาน
  – นักพัฒนาเกม Game Programmer, Programmer
  – นักออกแบบเกม และตัวละคร Game Designer, Character Design
  – นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือ เทคโนโลยี AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality)
  – นักแคสเกม หรือ Caster และ นักกีฬา อีสปอร์ต
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 150,000 บาทตลอดหลักสูตร
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://ant.dpu.ac.th/ig/

และทั้งหมดนี้ คือคณะเกี่ยวกับ “เกม” ที่พี่ได้รวบรวมมาให้น้อง ๆ หลังจากดูข้อมูลแล้วเป็นยังไงกันบ้าง มีมหาวิทยาลัยไหนที่กำลังดูเอาไว้อยู่รึเปล่า ถ้ามีมหาวิทยาลัย หรือคณะไหนที่ถูกใจแล้ว ก็อย่าลืมหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมดู อาจเป็นทั้งข้อมูลในระเบียบการ หรือจะมาดูข้อมูลใน TCASter Application ได้เลย

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบ
ในระบบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลด App
.

kat pari

pari

Related post