fbpx

โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3

 โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3

มูลนิธิสำรวจโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมและประกวดสารคดี “โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะ หรือ แผนกที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อโทรทัศน์
 2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. บุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานทางด้านการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ
 4. สามารถลางาน หรือ มีเวลาสำหรับการเข้าร่วมอบรมจนครบตามหลักสูตร และมีเวลาในการผลิตรายการสารคดี เพื่อส่งกลับมายังโครงการ

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ) ที่ www.tv.co.th/dochack

หมายเหตุ* หากสมัครเข้ามาเป็นกลุ่ม 4-5 คนจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมอบรมก่อน

สถานที่การจัดอบรมและวันเวลา สถานที่

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมต้องเลือกจังหวัดที่เข้าร่วมอบรม โดยยึดหลักของจังหวัดที่ใกล้เคียง หรือ ความสามารถและสะดวกในการเข้าร่วมอบรม โดยการจัดอบรมในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 6 จังหวัด ดังนี้

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดพิษณุโลก
 3. จังหวัดภูเก็ต
 4. จังหวัดระยอง
 5. จังหวัดขอนแก่น
 6. กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
* วันและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* สถานที่จัดอบรม จะแจ้งให้ทราบภายใน เดือน มกราคม

หมายเหตุ

(1) วันและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2) สถานที่จัดอบรม จะแจ้งให้ทราบภายใน เดือน มกราคม

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 31 มกราคม 2564

วันที่จัดกิจกรรม

 • จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จำนวนรับสมัคร

 • 300 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา ปวช./ปวส. บุคคลทั่วไป มีพื้นฐานด้านการผลิตรายการ มีความต้องการที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ และสามารถลางานหรือมีเวลาเข้าร่วมอบรมครบตามหลักสูตร และมีเวลาในการผลิตรายการสารคดีเพื่อส่งกลับมายังโครงการ

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • สถานที่จัดอบรม จะแจ้งให้ทราบภายใน เดือน มกราคม

จัดโดย

 • มูลนิธิสำรวจโลก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post