fbpx

ส่องเกณฑ์! คณะแพทยศาสตร์ TCAS64 รอบ2 โควตา (รวม 14 สถาบัน)

 ส่องเกณฑ์! คณะแพทยศาสตร์ TCAS64 รอบ2 โควตา (รวม 14 สถาบัน)

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  • รับจำนวนรวม 83 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ , วิชาเฉพาะแพทย์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ดนตรีแสดงเดี่ยว
  • รับจำนวนรวม 3 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ , O-NET , GPAX , GPA
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
  • รับจำนวนรวม 1 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ , O-NET , GPAX , GPA
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 • โครงการปณิธาณจุฬาภรณ์
  • รับจำนวนรวม 8 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : GPAX , GPA , GAT , PAT1 , PAT2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • รับจำนวนรวม 105 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ , วิชาเฉพาะแพทย์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive track)
  • รับจำนวนรวม 113 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : ผลคะแนนสมรรถนะหลัก (มข.จัดสอบ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
  • รับจำนวนรวม 56 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โควตาภาคเหนือ
  • รับจำนวนรวม 161 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track)
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track)
  • รับจำนวน 90 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : GPAX , วิชาเฉพาะแพทย์ , GAT , PAT1 , PAT2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณาสุข)
  • รับจำนวน N/A ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : GAT , PAT1 , PAT2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • รับจำนวน 60 ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • รับจำนวน N/A ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : รอประกาศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ

13. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
  • รับจำนวน N/A ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ , วิชาเฉพาะแพทย์
  • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ

14. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
  • รับจำนวน N/A ที่นั่ง
  • คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ
  • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ

ขอบคุณข้อมูล : เว็ปไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post