fbpx

รวมข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 (40 สถาบัน)

 รวมข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 (40 สถาบัน)

สรุป TCAS รอบ3 ADMISSION1&2

1. TCAS รอบ3 เปิดรับสมัคร 9 วันเท่านั้น (7 – 15 พ.ค.64) ทาง https://student.mytcas.com/ สำหรับใครยังไม่ได้ลงทะเบียน mytcas ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสมัครเลือกคณะได้

.

2. เลือกคณะ/สาขาได้มากที่สุด 10 อันดับ (10 รหัส) เลือกเท่าไหร่ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องครบ 10 อันดับ เลือก 1 อันดับ จ่าย 150 บาท เลือกอันดับถัดไปจ่ายเพิ่มอันดับละ 50 บาท (จ่ายเพิ่มอันดับละ 100 บาท เมื่อเลือกมากกว่า 4 อันดับขึ้นไป) สามารถเลือกยื่นเกณฑ์คัดเลือกของ Admission 1 หรือ Admission 2 คละกันยังไงก็ได้ แต่สิ่งสำคัญ ”เราจะต้องมีคุณสมบัติและมีผลคะแนนตรงตามที่คณะ/สถาบันนั้นต้องการ”

.

3.1 สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (โดยไม่มีค่าบริการ) หรือบันทึกภาพ (แคปหน้าจอ) / พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร (ที่มี QR Code) เพื่อนำไปชำระเงินได้ที่ Counter service 7-11 (มีค่าบริการ) ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม่ครบตามจำนวนสูงสุด 10 อันดับและได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการจะเพิ่มจำนวนอันดับในการสมัครคัดเลือกรอบ 3 ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเพิ่มให้เรียบร้อย (ชำระเงินเพิ่มตามสัดส่วนที่กำหนด) ภายในวันที่ 15 พ.ค.64 เวลา 23:59 น.

.

3.2 ระบบ TCAS64 จะพิจารณาจำนวนอันดับที่สมัครตามยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยเรียงจากอันดับจากลำดับ ที่ 1 ไปตามจำนวนอันดับที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนอันดับที่ไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเกินเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ ทปอ. สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี (อ้างอิงข้อมูล คู่มือ TCAS64 สำหรับผู้สมัคร) ให้ยึดข้อมูลที่ปรากฏบนใบสมัครล่าสุดเป็นสำคัญ 

,

4.1 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 64 ถ้าหากยื่นติดอันดับที่ 2 – 10 (ไม่ติดอันดับ 1) หรือติดในอันดับที่ยังไม่พอใจ สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยสามารถเลือกประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ เลือกได้เฉพาะในอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น (เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 64)

.

4.2 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 64 สำหรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ปรากกฏว่าไม่ติดอันดับอื่นๆ ที่สูงกว่า จะติดในอันดับที่เคยติดอย่างแน่นอน  ถ้าเลือกอันดับที่เคยติดอีกครั้งในการประมวลผลครั้งที่ 2

.

4.3 การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ”ผลออกมาว่าผ่านการคัดเลือก” ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนอัตโนมัติทันที ไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก

.

5. การสอบสัมภาษณ์ จะกำหนดอยู่ในช่วงวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 64 แนะนำให้ติดตามกำหนดสอบสัมภาษณ์ของสถาบันที่เราผ่านการคัดเลือกโดยตรง เพราะแต่ละคณะกำหนดวันเวลาและสถานที่ไว้แตกต่างกันหรือบางคณะอาจไม่มีการสอบสัมภาษณ์

.

6. ทปอ. จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารวมทุกสถาบันวันที่ 10 มิถุนายน 64 ผ่านระบบ https://student.mytcas.com/ เป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการคัดเลือกในรอบนี้


รวมข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 Admission1 และ Admission2

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 2 : คลิก

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก (เพิ่มเติม)
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 2 : คลิก

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. มหาวิทยาลัยมหิดล

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก (หน้า 175 – 206)
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 2 : คลิก (หน้า 207 – 233)
 • UPDATE ประกาศเพิ่มเติม : คลิก

10. มหาวิทยาลัยบูรพา

11. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

12. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

14. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

15. สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 2 : คลิก

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

22. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

23. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25. มหาวิทยาลัยนครพนม

 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 2 : คลิก

26. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

27. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 2 : คลิก

28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

29. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30. มหาวิทยาลัยนเรศวร

31. มหาวิทยาลัยพะเยา

32. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

33. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 2 : คลิก

35. มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 2 : คลิก

36. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

37. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • TCAS64 รูปแบบ Admission 1 : คลิก
 • TCAS64 รูปแบบ Admission 2 : คลิก

38. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สมัครได้ทาง : www.mytcas.com

ขอบคุณข้อมูล : เว็ปไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 64

PANOT

PANOT

Related post