fbpx

YSDAedu Version 3 ค่ายติว GAT Eng และ PAT7.4 (ภาษาจีน)

 YSDAedu Version 3 ค่ายติว GAT Eng และ PAT7.4 (ภาษาจีน)

สืบเนื่องจากค่าย PBICedu version 4 ที่ถูกจัดขึ้นโดยสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อครั้งที่แล้วได้รับคำตอบรับดีมากจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้คณะผู้จัดงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม เป็นเหตุให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการหลายคนไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเมื่อครั้งที่แล้ว ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดงานจึงพิจารณาจัดค่ายติวรอบพิเศษออนไลน์ขึ้นใหม่ในรอบเก็บตก เพื่อรองรับกับจำนวนน้องๆที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม โดยมีรอบพิเศษออนไลน์-ออฟไลน์ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

PAT7.4 (ภาษาจีน)

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

GAT ภาษาอังกฤษ

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการ และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติร่วมกับนิสิต-นักศึกษาจากหลายรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย!

หมายเหตุ: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม มอบให้กับสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 3 ธันวาคม 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • PAT7.4 (ภาษาจีน) 12 ธันวาคม 2563 16 มกราคม 2564 27 กุมภาพันธ์ 2564
  • GAT ภาษาอังกฤษ 13 ธันวาคม 2563 30 มกราคม 2564 20 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.3 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • 300 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ห้อง 210-211 อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย

  • สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post