fbpx

ประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020”

 ประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020”

กลุ่มบริษัท นานมี จำกัด และ สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอเชิญประถมศึกษาปี 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020” ในหัวข้อ “รู้รักษ์…รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้ทักษะการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการเขียนตั้งแต่วัยเยาว์
 2. เพื่อพัฒนาตนเองในการฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. เพื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์ ให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสุขและประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
 4. และประเทศชาติ
 5. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย รักการอ่านและการเขียนด้วยลายมือ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 6. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ให้หันมาสนใจประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและวิวัฒนาการเงินตราอันล้ำค่าของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 2. กลุ่มที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 3. กลุ่มที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 (โดยถือวันที่จากตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)
 • สถานที่ส่งผลงาน :
  บริษัท นานมี จำกัด
  เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  วงเล็บ (โครงการฮอร์สนักเขียนน้อยครั้งที่ 4)

ติดต่อสอบถาม
026488000 (ต่อกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ทองเกษม)

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • 30 พฤศจิกายน 2563

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • คุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด
  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  2. กลุ่มที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  3. กลุ่มที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

จัดโดย

 • กลุ่มบริษัท นานมี จำกัด และ สำนักพิมพ์ทองเกษม

writing contest08112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post