fbpx

จัดเต็ม 34 โครงการ! TCAS64 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (7 – 18 ม.ค.64)

 จัดเต็ม 34 โครงการ! TCAS64 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (7 – 18 ม.ค.64)

สวัสดีครับ! ล่าสุด (5 ต.ค.63) ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทยอยประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS64 ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) บ้างแล้วนะครับ โดยปีนี้เปิดรับ 34 โครงการ (ไม่นับรวมคณะแพทยศาสตร์) เกณฑ์คัดเลือกในรอบนี้ยังคงพิจารณา เกรดขั้นต่ำ (GPAX และ/หรือ GPA) ในการสมัคร และเน้นพิจารณาผลงานตามที่ระบุในแต่ละโครงการ การสอบสัมภาษณ์ในบางโครงการถูกกำหนดไว้เป็นคะแนนสัดส่วนหนึ่งในการคัดเลือกอีกด้วย ดูจากภาพรวมการรับสมัครแล้ว พูดได้ว่าเพื่อนๆคนไหนอยากเรียนจุฬาฯ ควรมีผลงานอยู่ในระดับท็อปถึงจะมีโอกาสลุ้นติดได้ .. ใครอยากรู้ว่าปีนี้จุฬาฯ เปิดรับในโครงการอะไรบ้าง สามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่เลยครับ


กำหนดการคัดเลือก TCAS64 รอบ 1 จุฬาฯ

  • เปิดรับสมัคร : 7 – 18 มกราคม 63
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 8 กุมภาพันธ์ 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 12 กุมภาพันธ์ 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 กุมภาพันธ์ 64
  • ยืนยันสิทธิ์ : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64 (www.mytcas.com)
  • สละสิทธิ์ : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 กุมภาพันธ์ 64
  • ช่องทางการสมัคร : http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 จุฬาฯ

ลำดับโครงการคณะ/สาขาวิชาข้อมูลรับสมัคร
1โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษคณะแพทยศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)คลิก
2โครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนคณะวิศวกรรมศาสตร์คลิก
3โครงการโอลิมปิกวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์คลิก
4โครงการโอลิมปิกวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คลิก
5โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์คลิก
6โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คลิก
7โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาศิลปการละคร
คลิก
8โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
คลิก
9โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาอักษรศาสตร์
คลิก
10โครงการ (พสวท.)คณะวิทยาศาสตร์คลิก
11โครงการโอลิมปิกวิชาการคณะวิทยาศาสตร์คลิก
12โครงการรับนักเรียนจากโณงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ.และ วมว.)คณะวิทยาศาสตร์คลิก
13โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนคณะวิทยาศาสตร์คลิก
14โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คลิก
15โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคลิก
16โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
คลิก
17โครงการคัดเลือกคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
(วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
คลิก
18โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
(มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
คลิก
19โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คลิก
20โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา
คลิก
21โครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อคณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ
คลิก
22โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวาทนิเทศคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวาทนิเทศคลิก
23โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คลิก
24โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์คลิก
25โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพ สัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์เศรษฐกิจคณะสัตวแพทยศาสตร์คลิก
26โครงการโอลิมปิกวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์คลิก
27โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษคณะทันตแพทยศาสตร์คลิก
28โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาคณะเภสัชศาสตร์คลิก
29โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์คลิก
30โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคลิก
31โครงการโอลิมปิกวิชาการคณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาคลิก
32โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
คลิก
33โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)รวมคณะคลิก
34โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ระดับชาติ นานาชาติ เข้าศึกษาในจุฬาฯรวมคณะคลิก

เว็บไซต์รับสมัคร : http://www.admissions.chula.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : http://www.admissions.chula.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post