fbpx

TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 มศก.

 • เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. คณะโบราณคดี
 4. คณะมัณฑนศิลป์ (ไม่เปิดรับสมัคร)
 5. คณะอักษรศาสตร์
 6. คณะศึกษาศาสตร์
 7. คณะวิทยาศาสตร์
 8. คณะเภสัชศาสตร์
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 10. คณะดุริยางคศาสตร์ (ไม่เปิดรับสมัคร)
 11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 12. คณะวิทยาการจัดการ
 13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เช็กข้อมูลได้ที่นี่ !

 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 มศก. : คลิก (หน้า 175 – 206)
 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 มศก. : คลิก (หน้า 207 – 233)

สมัครได้ทาง : www.mytcas.com

ขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.su.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 64

PANOT

PANOT

Related post