fbpx

TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.บูรพา

 TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.บูรพา

กำหนดการคัดเลือก TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.บูรพา

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64 (หรือตามที่โครงการกำหนด)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 6 – 7 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 กุมภาพันธ์ 64
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64
 • สละสิทธิ์ : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 25 กุมภาพันธ์ 64
 • รายงานตัวออนไลน์ : 3 – 4 มีนาคม 64
 • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ : 23 – 25 มิถุนายน 64
 • เปิดภาคเรียน : 26 มิถุนายน 64

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.บูรพา

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 13 มกราคม 64
 • ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการเพชรตะวันออก 

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64
 • ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์จากโรงเรียน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการ สอวน. 

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64
 • ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

 • เปิดรับสมัคร : ตามที่ สพม.18 กำหนด
 • ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ 

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 13 มกราคม 64
 • ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64
 • ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64
 • ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง

 • เปิดรับสมัคร : ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองกำหนด
 • ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 13 มกราคม 64
 • ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64
 • ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64
 • ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64
 • ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร : http://regservice.buu.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : http://regservice.buu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post