fbpx

เช็กได้ที่นี่! องค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกในแต่ละคณะ/สาขา TCAS64 มศว รอบ 2 และ รอบ 3 (Admission 1)

 เช็กได้ที่นี่! องค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกในแต่ละคณะ/สาขา TCAS64 มศว รอบ 2 และ รอบ 3 (Admission 1)

สวัสดีครับ! วันนี้พี่ๆเว็บไซต์ทีแคสเตอร์ขอพาน้องๆมาอัปเดตข่าวการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 … ล่าสุด (6 ต.ค.63) ทาง มศว ได้ประกาศองค์ประกอบคะแนนในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือก เฉพาะสาขาที่เปิดรับใน TCAS รอบที่ 2 และ TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสมัคร โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันเปิดรับสมัครโปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th

  • ผู้ที่สมัครที่จบก่อนปีการศึกษา 2563 (เด็กซิ่ว) ที่จะต้องใช้คะแนนสอบในรายวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 หรือ/และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป รอประกาศจาก สทศ. อีกครั้ง โดย สทศ. จะดำเนินการเปิดระบบสมัครสอบให้โดยเฉพาะและจัดสอบในวันและเวลาเดียวกับการสอบ O-NET ม.6 ในปีนี้
  • องค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกใน TCAS64 รอบที่ 3 (รูปแบบ Admission 2) ยังคงใช้เกณฑ์คัดเลือกเดิมเหมือนกับ TCAS63 รอบที่ 4 ปีก่อน : คลิก

องค์ประกอบ (GAT/PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา) ที่ใช้ในการคัดเลือกฯ TCAS64 มศว : คลิก


  • องค์ประกอบแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในประกาศนี้ใช้การคัดเลือก เฉพาะสาขาที่เปิดรับใน TCAS รอบที่ 2 และ TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสมัคร โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันเปิดรับสมัครโปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th
  • อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : https://admission.swu.ac.th/
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.63
PANOT

PANOT

Related post