fbpx

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ รัตติกาลเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”

 ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ รัตติกาลเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ รัตติกาลเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ของสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูน ต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจในการจัดแสดงภาพถ่ายในนิทรรศการประกวดภาพถ่าย ซึ่งนำไปสู่การประชาสัมพันธ์ในวงกว้างในสื่อต่างๆ
 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน อันนำไปสู่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดลำพูน

หัวข้อของการประกวดภาพถ่าย
“มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ รัตติกาลเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”
(Night Light in the city Photo Contest)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดภาพตามที่ระบุไว้
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 3. ส่งภาพถ่ายเข้าอีเมลล์ [email protected] ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ ขนาดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ความละเอียดของภาพไม่น้อย 300 dpi ต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในวันที่ 15 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
 4. ภาพที่ส่งเข้ามาประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามคัดลอก หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิคใดๆ ลงบนภาพ
  โดยมีรายละเอียดการถ่ายภาพดังต่อไปนี้

  • กรณีถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
  • การส่งภาพถ่ายต้องเป็นไฟล์ภาพในแบบมาตรฐาน JPEG หรือ TIF ที่มีคุณสมบัติกำหนดคุณภาพที่ Maximum Quality
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงแค่การปรับสี – แสงตามความจริง , น้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
  • การตั้งชื่อไฟล์ในการส่งภาพเข้าประกวด ดังนี้ ชื่อผู้สมัคร_นามสกุล_ชื่อภาพผลงาน_ชื่อสถานที่_วันเดือนปีที่ถ่ายภาพ_JPEG
 6. ภาพที่เคยส่งเข้าประกวดและเคยได้รับรางวัลมาก่อนในรายการอื่นๆ ก่อนหน้านี้  หรือเคยได้รับการเผยแพร่มาก่อนรวมถึงการเผยแพร่ช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ อาทิเช่น (เฟสบุ๊ค , Line , IG , ทวิตเตอร์) ถือว่าเป็นภาพที่ขาดคุณสมบัติในการส่งเข้าประกวด
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้อง ไม่ใช้ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 8. หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการ ฯ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ไฟล์ภาพทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดลำพูน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 10. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลหรือส่งเข้าร่วมประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การจัดพิมพ์ภาพผลงาน การประชาสัมพันธ์ โครงการในสื่อต่างๆ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า (ผู้จัดงานจะให้เครดิตกับเจ้าของภาพ)
 11. ในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ช่างภาพยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แนบแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว

ระยะเวลาดำเนินการ

 • รับภาพประกวด 15 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563
 • คณะกรรมการตัดสิน วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ www.lamphun.go.th และ facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน     
 • การรับรางวัล รับรางวัลจากจังหวัดลำพูน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563   หรือตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินและตัดสิน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องและช่างภาพมืออาชีพ  จะพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งมาโดยจะมีการพิจารณาดังต่อไปนี้

 • ภาพมีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 30 คะแนน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 20 คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 15 คะแนน
 • เทคนิคในการถ่ายภาพ 15 คะแนน
 • ความสวยงามของภาพ, สี, แสงและเงา 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :  จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย :  รางวัลชมเชย 2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร 053-561430

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 •  15 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • 14 ธันวาคม 2563

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

จัดโดย

 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน     

photo contest_07112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post