fbpx

โครงการ Science Exhibition 2021

 โครงการ Science Exhibition 2021

FSci SCIENCE-Exhibition

กำหนดการ โครงการ Science Exhibition 2021

วันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00 น.-08.40 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Science Exhibition 2021 พื้นที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (LS)

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

08.40 น.-08.50 น.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่

ประธานคณะทำงานการจัดงาน Active Recruitment

ประจำคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ Science Exhibition 2021

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

08.50 น.-09.00 น. ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และกล่าวเปิดโครงการ

09.00 น.-12.05 น. พิธีกรดำเนินรายการกิจกรรม Science Exhibition :

เสวนาผลงาน หลักสูตรการเรียน เส้นทางอาชีพสายวิทยาศาสตร์สู่ภาคอุตสาหกรรม แนะนำทุนการศึกษา และทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

– ภาควิชาเคมี (9.00 น.-9.30 น.)

– ภาควิชาคณิตศาสตร์ (9.35 น.-10.05 น.)

– ภาควิชาฟิสิกส์ (10.10 น.-10.50 น.)

– ภาควิชาชีววิทยา (11.00 น.-11.30 น.)

– งานวิเทศสัมพันธ์ (11.35 น.-12.05 น.)

– ชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

– คลินิกเคล็ดลับ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์เข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัย”

12.05 น.-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
13.00 น.-13.30 น. – นักเรียน ม.6 เตรียมหลักฐานการเรียนล่าสุด เข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อสัมภาษณ์ประเมินศักยภาพการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (นักเรียนสามารถนำแฟ้มผลงานมาปรึกษาอาจารย์ในวันดังกล่าวได้) แยกห้องตามที่ภาควิชากำหนด

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ห้อง SCl 606  ชั้น 6  อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาสถิติ

ห้อง SC 2217/2  ชั้น 2  อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ห้อง SC 2201  ชั้น 2 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์

 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

ห้อง MI 405-406 ชั้น 4  อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา

 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ห้อง SCL 2415 ชั้น 4 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์

 • สาขาวิชาเคมี

ห้องชั้น 10 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

13.30 น.-16.00 น. – นักเรียนเริ่มเข้าสัมภาษณ์ตามสาขาวิชาที่เลือก

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

 • 16 พฤศจิกายน 2563

จำนวนรับสมัคร

 • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.4 – 6

ค่าใช้จ่าย

 • ไม่ระบุ

สถานที่จัดกิจกรรม

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

จัดโดย

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ติดต่ออีเว้นท์นี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post