fbpx

เชิญชวนน้องๆประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 เชิญชวนน้องๆประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)
 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 2 ตัน
  • นักเรียนระดับประถมศึกษา
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 2. ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 5 ตัน
  • นิสิตนักศึกษา
  • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดการออกแบบผลงาน

 1. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 2 ตัน
  ขนาดการออกแบบ กว้าง 1.999 เมตร ยาว 2.428 เมตร สูง 1.495 เมตร จำนวน 2 ด้าน
 2. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 5 ตัน
  ขนาดการออกแบบ กว้าง 2.615 เมตร ยาว 2.923 เมตร สูง 1.745 เมตร จำนวน 2 ด้าน

ระยะเวลาการประกวด

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและแบบ Template สำหรับการออกแบบ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th/environmentbma หรือสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
 • ประกาศผลการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th www.bangkok.go.th/environmentbma หรือเฟสบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
 • เปิดให้ประชาชนโหวตภาพผลงานที่ชื่นชอบเพื่อคัดเลือกรางวัลพิเศษ Popular Vote ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • ปิดรับการโหวต วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น.

รางวัลการประกวด

 1. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 2 ตัน
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 5 ตัน
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลพิเศษ Popular Vote
  • รถเก็บขยะ ขนาด 2 ตัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รถเก็บขยะ ขนาด 5 ตัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
  เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี แขวงรัชดาภิเษก
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 0 2203 2936-7
  • คุณวรางค์ น้อยสุขเสริม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 061 995 3444
  • คุณชาญศักดิ์ คชานุบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 085 153 3946
  • คุณรภีร์ลักษณ์ กิจฉวีธนกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 092-278-7109

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • 11 กุมภาพันธ์ 2564

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 2 ตัน
  • นักเรียนระดับประถมศึกษา
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 5 ตัน
  • นิสิตนักศึกษา
  • ประชาชนทั่วไ

จัดโดย

 • กรุงเทพมหานคร

Design Contest_17112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post