fbpx

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมาย

 การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมาย

สำหรับการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมายในปีนี้ มีการประกวดผลงาน 4 ประเภท ได้แก่

1. เรื่องสั้นสะท้อนสังคมระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ “สิทธิและวัฒนธรรมในโรงเรียน” โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,500 บาท

2. บทความวิชาการระดับประชาชนทั่วไปในหัวข้อ “เพศ ความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกัน” โดยประชาชนทั่วไปสามารถสมัครได้ ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา รางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท

3. บทกวีประเภทกลอนสุภาพในหัวข้อ “ความแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคย” โดยประชาชนทั่วไปสามารถสมัครได้ ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา รางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

4. ภาพถ่ายสร้างสรรค์ทางกฎหมายในหัวข้อ “Law and social change” โดยประชาชนทั่วไปสามารถสมัครได้ ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา รางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสมัครและส่งผลงานทุกคนจะได้หนังสือรับรองการเข้าร่วมประกวดจากทางคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 10 พฤศจิกายน 2563

วันที่ประกาศผลรางวัล

  • 18 ธันวาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

  • บุคคลเดี่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนมัธยม / บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

รูปแบบจัดกิจกรรม

  • การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

จัดโดย

  • คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post