fbpx

ประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6

 ประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6 ในหัวข้อ “พลาสติกกับชีวิตวิถีใหม่ / New Normal Life with Plastics” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 330,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมีและพลาสติก และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและถูกวิธี
 2. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสำมารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี

ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ทาง www.facebook.com/AmazingPetrochemical
 • ประกาศผล วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ทาง www.facebook.com/AmazingPetrochemical และ www.pttgcgroup.com

รางวัลการประกวด

 1. ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บำท จำนวน 10 รางวัล
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

หมายเหตุ ผู้ได้รับรำงวัลจะถูกหักภำษี ณ ที่จ่าย 5% ตำมกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-2511-4178
 • LINE : @GCofficial
 • www.facebook.com/AmazingPetrochemical

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • 2 ธันวาคม 2563

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี

จัดโดย

 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Art Contest1_08112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post