fbpx

Petro Online Episode III

 Petro Online Episode III

1. ชื่อโครงการ

“ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2564-2565/1/3 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)”

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ สำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

3. ขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มทาง http://www.facebook.com/matsesu และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้ การสมัครครั้งล่าสุด

1. วิธีการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68525-1”

2. เอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับโครงการ

 1. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาเอกสารการชำระเงิน โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1 – 2 ทาง E-mail : [email protected] และในวันเข้าร่วมกิจกรรม ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ) มายื่นกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยจะประกาศ ทาง http://www.facebook.com/matsesu

4. ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และวันเสาร์ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom เวลา 16.00-17.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ เวลา 17.00-18.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4. ข้อกำหนด

กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-241-708 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

5. สถานที่ดำเนินงาน (ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom)

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 24 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • รอบที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
 • รอบที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2563 (เลือกรอบใดรอบหนึ่ง)

จำนวนรับสมัคร

 • 200 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.5 – ม.6 เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00 (ม.4 เกรด 2 เทอม และ ม.5 เกรด 4 เทอม)

ค่าใช้จ่าย

 • 100 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ดูวีดีโอ, ทำแบบทดสอบ

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post