fbpx

ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำPERSONAL LEADERSHIP

 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำPERSONAL LEADERSHIP

ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับระดับ ม.3-6 – วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย.64

ภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในการดำรงชีวิตที่มีประสิทธิผล ภาวะผู้นำมีหลายระดับเริ่มต้นจากระดับตนเองก่อน (Personal Leadership) ซึ่ง เป็นระดับที่สำคัญที่สุด เราไม่สามารถจะนำผู้อื่นได้หากเราไม่สารมารถนำตนเองได้ การมีภาวะผู้นำส่วนตน (Personal Leadership) จะช่วยพัฒนาการมีทัศนคติเชิงบวก การตระหนักและรู้จักตนเอง การมีสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ วางเป้าหมายในชีวิต และ เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญ เพื่อดำเนินชีวิตให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เรียนรู้หลัการและฝึกฝนการพัฒนาภาวะผู้นำใน Personal Leadership : Taking Control of Your Life Camp
แคมป์ 1 วัน 9.00-16.00

รอบ วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย.64
สถานที่ ทรีเลิร์นนิ่ง พญาไท (บีทีเอส พญาไท)

ค่าเข้าร่วมแคมป์ 2500 บาท (รวมอาหารกลางวัน)
รับใบเกียรติบัตร รูปถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโหลดได้ที่ www.treelearningx.com

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่จัดกิจกรรม

  • 25 เมษายน 2564

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.3 – 6

ค่าใช้จ่าย

  • 2,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

จัดโดย

  • Tree Learning

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก   treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post