fbpx

ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร

 ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร
 
 
 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน

“ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร”
“Muzika Academy: Silpakorn Music Creation’s Way”
ในอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากนักศึกษาทุกสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการ และการจำลองเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  สำหรับฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและยืนยันมาตรฐานการเป็นสถาบันการศึกษาทางดนตรีชั้นนำของประเทศไทย และเป็นเวทีให้นักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอื่นๆ มีเวทีแสดงความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง

และสำหรับน้องๆ TCAS63 ภายในงานมีบริการคลินิก SU-TCAS63 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ SU-TCAS63 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถนำร่างแฟ้มสะสมผลงานโดยจัดทำเป็นไฟล์ PDF โดยเข้ารับข้อแนะนำจากสาขาวิชา เพื่อนำกลับไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ #เปิดรับบริการเพียงสาขาละ 20 ท่านเท่านั้น

รวมถึงนิทรรศการแนะนำคณะ และสาขาวิชา และการออกร้านทางด้านดนตรี

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.ticketmelon.com/musicplusacademy/muzikaacademy2019

ติดตามรายละเอียดการแสดงดนตรีได้ที่ https://www.facebook.com/silpakornmusic

 

 

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 17 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 17 พฤศจิกายน 2562

จำนวนรับสมัคร

  • เปิดรับบริการเพียงสาขาละ 20 ท่านเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโดย

  • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post