fbpx

MSE VIRTUAL CAMP#13 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

 MSE VIRTUAL CAMP#13 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้ําศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 64 สำหรับน้องที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 และเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้อีกด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5 หรือกำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2563 สายวิทย์-คณิต จำนวน 120 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะ

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.50

ขั้นตอนการสมัคร

 1. วันที่ 2 – 16 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 3. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 4. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 5. วันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2563 ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakornดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  เวลา 09.00 – 15.00 น. เผยแพร่วีดีโอในระบบ Virtual Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาวีดีโอ เวลา 15.00 – 15.45 น. เปิดระบบออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพูดคุยและสอบถามข้อมูล เวลา 16.00 – 17.00 น. ทำแบบทดสอบในระบบ Virtual Camp จากการศึกษาวีดีโอ เมื่อครบเวลาที่กำหนดระบบจะปิดการทำแบบทดสอบอัตโนมัติ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 13 ธันวาคม 2563 (เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ในช่วงวันที่กำหนด)

จำนวนรับสมัคร

 • 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต gpaxไม่ต่ำกว่า 2.50

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ดูวีดีโอ, ทำแบบทดสอบ

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post