fbpx

สมัครได้ไม่จำกัด! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.ขอนแก่น (1 – 15 ธ.ค.63)

 สมัครได้ไม่จำกัด! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.ขอนแก่น (1 – 15 ธ.ค.63)

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร

ลำดับ/ด/ปกำหนด
11-15
ธ.ค.63
สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบข้อมูล จำนวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ  ก่อนดำเนินการสมัคร)
216 
ธ.ค.63
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าศึกษาใมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking 
38
ม.ค.64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
412-13 ม.ค.64ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะ/สาขาวิชา
515
ม.ค.64 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสำรอง)
618-19
ม.ค.64
ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
721
ม.ค.64
ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
823
ม.ค.64
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
922
ก.พ.64
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website www.student.mytcas.com
1022-23 ก.พ.64นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website www.student.mytcas.com
1124-25 ก.พ.64ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) ทาง Website www.student.mytcas.com
1227  ก.พ.64มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
134-8 มี.ค.64ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking
**ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดโครงการ ไม่จำกัดคณะ/สาขา

คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท. : คลิก
 • โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ : คลิก
 • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : คลิก
 • โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : คลิก
 • โครงการทุนช้างเผือก : คลิก

คณะเกษตรศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก
 • โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล : คลิก
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) : คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว) : คลิก

คณะศึกษาศาสตร์

 • โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก
 • โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า : คลิก
 • โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน : คลิก

คณะแพทยศาสตร์

 • โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) : คลิก
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) : คลิก
 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : คลิก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

คณะเทคนิคการแพทย์

 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : คลิก

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) : คลิก

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก

คณะเภสัชศาสตร์

 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : คลิก
 • โครงการพิเศษ : คลิก
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ : คลิก
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ : คลิก

คณะเทคโนโลยี

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) : คลิก
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว) : คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : คลิก

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก

คณะนิติศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

วิทยาลัยนานาชาติ

 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

คณะเศรษฐศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

สหวิทยาการ

 • โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คลิก
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admissions.kku.ac.th/
 • ขอบคุณข้อมูล : https://admissions.kku.ac.th/
 • ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.63
PANOT

PANOT

Related post