fbpx

ประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

 ประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศีกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,415,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์
 2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน
 3. กระตุ้นให้เยาวชนคิด วิเคราะห์ ตีความ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ และนำเสนอเป็นผลงานศิลปะ
 4. ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมการใช้ online platform เพื่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และสนับสนุน knowledge sharing ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีปัจจุบัน

หัวข้อการประกวด

 1. “ฉันรักเมืองไทย”
 2. “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา”

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6
 2. เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 3. เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ 20 สิงหาคม 2563
 • เปิดรับผลงาน 20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก ธันวาคม 2563
 • ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 19-31 มกราคม 2564
 • ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchstation.com มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ วัน – เวลา – สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด
ผู้สมัครทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร

 • ประถมศึกษา
  • ชนะเลิศ = 30,000 x 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 = 20,000 x 3 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 = 15,000 x 5 รางวัล
  • รางวัลพิเศษ = 10,000 x 5 รางวัล
 • มัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชนะเลิศ = 40,000 x 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 = 25,000 x 3 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 = 15,000 x 5 รางวัล
  • รางวัลพิเศษ = 10,000 x 5 รางวัล
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศ = 50,000 x 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 = 30,000 x 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 = 20,000 x 1 รางวัล
  • รางวัลพิเศษ = 15,000 x 5 รางวัล
 • อุดมศึกษา
  • ชนะเลิศ = 120,000 x 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 = 60,000 x 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 = 40,000 x 1 รางวัล
  • รางวัลพิเศษ = 25,000 x 5 รางวัล

หมายเหตุ รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของบริษัทฯ

ติดต่อสอบถาม

 • 062-5932224 การส่งใบสมัครบนเว็บไซต์
 • 082-796-1670 หรือ 02-118-6953 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
 • www.facebook.com/intouchstation
 • FB Group : www.facebook.com/groups/jintanakarn.intouch
 • Line: jintanakarn.intouch

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน 20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

  • คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก ธันวาคม 2563
  • ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 19-31 มกราคม 2564
  • ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchstation.com มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

  หมายเหตุ วัน – เวลา – สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6
  2. เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  3. เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

จัดโดย

 • บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

jintanakarn.intouch08112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post