fbpx

Healing Mind “โรคทางใจ…ต้องใช้ใจเยียวยา”

 Healing Mind “โรคทางใจ…ต้องใช้ใจเยียวยา”

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 กำหนดจัดค่าย Healing Mind “โรคทางใจ…ต้องใช้ใจเยียวยา” ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ อาคาร IYF รังสิต พหลโยธิน 111 จังหวัดปทุมธานี โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้แข็งแรง สร้างสุขภาวะทางอารมณ์และความคิดที่ดี พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านจิตใจแก่เยาวชน ผ่านหลักสูตร Mind Education เป็นหลักสูตรพัฒนาจิตใจ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการทางความคิดที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง และรู้จักการปกครองจิตใจตนเอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับปัญหาสังคมในปัจจุบัน อาทิ โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาด้านการเรียน การติดเกมและยาเสพติด

งาน Healing Mind ครั้งนีี้ ได้รับเกียรติจากผู้บรรยายทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี นักเรียนที่เข้าร่วมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ตนเองและคนรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 14-15 พฤศจิกายน 2563 (ค้างคืน)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 13 พฤศจิกายน 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

จำนวนรับสมัคร

  • 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • IYF Center รังสิต

จัดโดย

  • International Youth Fellowship (IYF)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post